Comme un lundi

Un film de Ryo Takebayashi

Avec Wan Marui, Makita Sports, Yugo Mikawa, Kohki Osamura, Kotaro Yagi, Haruki Takano, Momoi Shimada, Ryo Ikeda, Harumi Shuhama

1h22 -